Technologie založená na umělé inteligenci pro automatické sledování nozokomiálních infekcí.

HAIDi
Co je HAIDi?

HAIDi zásadně mění možnosti sledování nozokomiálních infekcí a cílení prevence. HAIDi využívá principy umělé inteligence a na rozdíl od člověka zvládne automaticky číst veškerou elektronickou zdravotnickou dokumentaci dostupnou v nemocnici, hledat v ní nozokomiální infekce a identifikovat příčiny jejich vzniku.

Proč řešit nozokomiální infekce?

100 000 nakažených
pacientů

7 000 úmrtí

10 miliard Kč odhadovaný
ekonomický dopad

To je roční bilance nozokomiálních infekcí v České republice. Nozokomiální infekce jsou infekce získané v přímé souvislosti s poskytováním zdravotní péče, například infekce v místě chirurgického výkonu nebo infekce močových cest související s katetrizací. Jedná se o nežádoucí komplikace, kterým je možné často předcházet. Proto je nutné jejich výskyt sledovat, analyzovat a nastavovat preventivní opatření.

Najdu až 5x více nozokomiálních infekcí.

HAIDi
HAIDi PŘINÁŠÍ ŘEŠENÍ

HAIDi poskytuje podporu ve všech klíčových oblastech surveillance nozokomiálních infekcí - plánování, sběr dat, jejich analýza a interpretace a následná komunikace. To vše za účelem inteligentní a efektivní prevence a účinných opatření.

HAIDi umožní taková zlepšení procesů surveillance nozokomiálních infekcí, které vedou ke snížení incidence nozokomiálních infekcí, snížení nákladů na jejich léčbu a zlepšení kvality péče.

výhody používání HAIDi

HAIDi pomáhá:

BENEFIT

Měřte problém, abyste ho mohli řídit

Prvním krokem k nižší incidenci HAI je mít správná čísla. HAIDi zvyšuje záchyt HAI a umožní zjistit přesnější čísla bližší skutečnému stavu.

BENEFIT

Získejte data pro cílená preventivní opatření​

HAIDi zjistí specifické rizikové faktory HAI na základě analýzy všech dostupných elektronických zdravotních záznmů pacientů.

BENEFIT

Experti se mohou věnovat pacientům

Ušetřete cenný čas kvalifikovaných expertů strávený náročným manuálním sledováním HAI a spojených administrativních úkonů.

BENEFIT

Ušetřete životy a náklady​

HAIDi jde dál než jen za sběr informací. HAIDi implementuje mechanismy založené na hlubokých znalostech problematiky a umělé inteligence, které mohou být použity pro zásadní snížení nákladů a úmrtnosti pacientů.

Jak HAIDi funguje?

HAIDi byla vyvinuta pro nemocnice a ve spolupráci s nemocnicemi. Její znalosti jsou založeny na zkušenostech a datech z klinické praxe.

HAIDi automaticky čte příjmové zprávy, dekurzy, ambulantní zprávy, zápisy z konzilií, operační protokoly, popisy rentgenů, soupisy podávané medikace a další. Nevynechává samozřejmě ani laboratorní výsledky nebo záznamy o provedených výkonech. Všechny informace potenciálně související s nozokomiální infekcí skládá do přehledné časové osy, nad níž se pak pomocí pokročilých modelů vyhodnocuje přítomnost nozokomiální infekce.

HAIDi funguje a pracuje s daty přímo v nemocnici, takže se žádné informace nikam neposílají a zůstávají v bezpečí nemocnice.

Plánování surveillance

Nastavení metodologie surveillance nebo její přizpůsobení na základě aktuálních dat.

Sběr dat

Všechna dostupná elektronická data z nemocničního informačního systému se nahrají do HAIDi. Přijímací zprávy, laboratorní výsledky, denní dekurzy, popisy RTG, ošetřovatelská dokumentace atd.

Analýza dat

Automatická identifikace potenciálních HAI a rizik jejich vzniku za využití zpracování přirozeného jazyka, strojového učení a expertních systémů.

Intepretace

Automatické výstupy jsou podrobeny interpretaci.

Komunikace a preventivní opatření

Na základě zpracovaných dat jsou vytvořena cílená preventivní opatření a komunikována na zodpovědné osoby.

Vyhodnocení

Každé opatření je pečlivě sledováno, měřeno a vyhodnoceno.

… a celý proces se opakuje.

reference

Krajská zdravotní

HAIDi pomáhá se sledováním a prevencí nozokomiálních infekcí ve všech 5 nemocnicích Krajské zdravotní, jednoho z největších poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
reference

Nemocnice Jihlava

V Nemocnici Jihlava HAIDi monitoruje data ze všech oddělení a pomáhá se sledováním nozokomiálních infekcí. S nemocnicí úzce spolupracujeme.
reference

CKTCH

HAIDi monitoruje výskyt nozokomiálních infekcí ve vysoce specializovaném Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie.
Spojte se s námi

Chcete se s námi potkat, popovídat si s námi nebo vidět HAIDi?
Pošlete nám zprávu!